Tôi đang viết những dòng này vào 6.30am ngày 28/01/2018. Trời đang mưa lạnh. ...

​Read More

“Những thằng giảng đạo lý thường sống như lone!” Trước đây Tú Michael cũng ...

​Read More