Sign up to get [benefit]

Tương lai thuộc về:

- Những người dám nghĩ khác và đặt câu hỏi về những thứ mặc định.

- Những người học cách "chơi" theo thế mạnh của họ và giải quyết vấn đề theo những cách mới.

- Những người cảm thấy thoải mái khi tìm tòi mọi thứ và đối phó với thất bại.

- Những người nắm vững nghệ thuật "rethinking" (suy nghĩ lại) và "unlearning".

- Những người có thể khái quát hóa, sau đó chuyên môn hóa.

- Những người phát triển kho kiến thức độc đáo của họ và yêu thích học tập.

Đăng ký "Think Different" Newsletter để theo dõi hành trình của Tú Michael và nhận được những bài viết giá trị.

>